AFRICA

Marocco: 

    Marokko Fes.jpg (58396 Byte)    Marokko Fes2.jpg (73843 Byte)    Marokko FesSuk.jpg (81969 Byte)

Egypt:

    Egypt Kairo.jpg (124719 Byte)    Egypt Nil.jpg (152663 Byte)    Egypt Pyramide.jpg (59834 Byte)    Egypt Rainer Dessert.jpg (142735 Byte)    Egypt AbuSimbel.jpg (116189 Byte)    Egypt Sinai.jpg (137314 Byte)

    Egypt Katharine Monastery.jpg (180316 Byte)    Egypt RainerSinai.jpg (115683 Byte)    Egypt Red Sea.jpg (130268 Byte)    Egypt Motorbike Dessert.jpg (83697 Byte)    

South-Africa:    

    SouthAfrica GoldenGate.jpg (64065 Byte)    SouthAfrica Penguin.jpg (80859 Byte)     SouthAfrica Park.jpg (56871 Byte)   SouthAfrica Kruegerpark.jpg (103572 Byte)    SouthAafrica Cape.jpg (63418 Byte)    

Simbabwe:

    Simbabwe Victoria Falls.jpg (91211 Byte)    Simbabwe Victoria Falls2.jpg (61171 Byte)    Simbabwe Rhodes.jpg (139914 Byte)    Simbabwe Nashorn.jpg (183994 Byte)    Simbabwe Greater.jpg (149990 Byte)    Simbabwe Greater2.jpg (166120 Byte)

Togo, Benin:

    Togo Stausee.jpg (88939 Byte)    Benin Dorf.jpg (146861 Byte)    Benin Dorf2.jpg (154236 Byte)

Tunesia:

    Tunesien Meer.jpg (94274 Byte)    Tunesia Dessert.jpg (115570 Byte)    Tunesia Dessert.jpg (116939 Byte)

Algeria:

    Algeria Wuste.jpg (92433 Byte)    Algeria Dessert.jpg (111206 Byte)    Algeria Himmel.jpg (100899 Byte)    Algeria Hogar.jpg (129112 Byte)    Algeria Hogar2.jpg (118994 Byte)    Algeria Hogar3.jpg (66314 Byte)

    Algeria VwBus.jpg (134766 Byte)    Algeria Sonnenuntergang.jpg (86144 Byte)

Mali:

    Mali Baum.jpg (54158 Byte)    Mali Niger.jpg (97101 Byte)

Burkina Faso:

     BukinaFaso Dorf.jpg (120270 Byte)    BukinaFaso Ouagadougou.jpg (52510 Byte)    BukinaFaso Reis.jpg (92979 Byte)

Cóte D´Ivoire:

    IvoryCoast Dome.jpg (102428 Byte)    IvoryCoast Park.jpg (137969 Byte)    IvoryCoast Termites.jpg (168727 Byte)

Ghana:

    Ghana Festung.jpg (107001 Byte)    Ghana Strand.jpg (80263 Byte)

Namibia:

    Namibia SessilSprings.jpg (93160 Byte)    Namibia Etosha.jpg (119697 Byte)    Namibia Namib.jpg (16672 Byte)    Namibia Namib2.jpg (64384 Byte)

Lesotho:

    Lesotho Land.jpg (154420 Byte)    Lesotho Land2.jpg (165831 Byte)